اولین دوره ی GCP) Good Clinical Practice ) در مطالعات کارآزمایی بالینی ، توسط مرکز کارآزمایی بالینی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه برگزار گردید.

اولین دوره ی GCP در مرکز کارآزمایی بالینی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه برگزار می گردد.

جلسه شورای عالی مرکز کار آزمایی بالینی مورخ 1398/9/11

معاون تحقیقات و فناوری: سومین مرکز CT (کارآزمایی بالینی) کشور در دانشگاه راه اندازی می شود.

مرکز پزشکی مبتنی بر شواهد (EBM) در دانشگاه راه اندازی می شود.