بررسی اثربخشی و ایمنی تجویز فاویپیراویر ساخت دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی در مقایسه با لوپیناویر-ریتوناویر در بیماران مبتلا به COVID-19

مطالعه بالینی تصادفی، دارای گروه کنترل موازی و چند مرکزی به منظور بررسی اثربخشی و ایمنی استفاده از پلاسمای افراد بهبود یافته در درمان بیماران مبتلا به COVID-19

تاثیر مهار کننده IL-6 یا ( Tocilizumab) در پیش آگهی بیماران covid-19 با نارسایی حاد تنفسی بستری در بیمارستان امام رضا تبریز

بررسی تاثیر ناپروکسن در روند بهبودی بیماران مبتلا به COVID-19