اعضای شورای عالی مرکز

دکتر محمود رضا مرادی

استاد جراحی کلیه و مجاری ادراری تناسلی کودکان

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

a

دکتر فرید نجفی

استاد اپیدمیولوژی گروه اپیدمیولوژی،دانشکده بهداشت

معاون تحقیقات و فناوری

دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

b

دکتر بابک صیاد

استاد بیماری‌های عفونی

گروه بیماری‌های عفونی، دانشکده پزشکی

رئیس دانشکده پزشکی

دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

 

c

دکتر یحیی سلیمی

استادیار اپیدمیولوژی

گروه اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت

دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

 

q

دکترکامبیز ورمیرا

استادیار داروسازی هسته‌ای

مدیر توسعه فناوری دانشگاه

دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

 

d

دکتر غلامرضا بهرامی

استاد داروشناسی

گروه فیزیولوژی، دانشکده پزشکی

دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

e

دکتر لیلا حسین زاده

دانشیار سم شناسی داروشناسی

گروه داروشناسی و سم شناسی، دانشکده داروسازی

مدیر امور پژوهشی

دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

f

دکتر مهدی مجرب

دانشیار فارماکوگنوزی

گروه فارماکوگنوزی و زیست فناوری دارویی، دانشکده داروسازی

دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

 

g

دکتر بهزاد مهکی

دانشیار آمار زیستی

گروه آمار زیستی، دانشکده بهداشت

دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

 

h

دکتر منصور رضایی

استاد آمار زیستی

گروه آمار زیستی، دانشکده بهداشت

دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

 

i

دکتر افشین الماسی

استادیار آمار زیستی

گروه آمار زیستی، دانشکده بهداشت

دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

 

z

دکتر علیرضا خاتونی

دانشیار پرستاری

گروه داخلی جراحی، فن پرستاری وسلامت جامعه، دانشکده پرستاری و مامایی

دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

j

دکتر کیقباد قدیری

دانشیار بیماری‌های عفونی کودکان

گروه بیماری‌های کودکان، دانشکده پزشکی

دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

 

k

دکتر تورج احمدی جویباری

دانشیار بیماری‌های داخلی

گروه بیماری‌های داخلی، دانشکده پزشکی

دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

 

l

دکتر فرود شهبازی

استادیار داروسازی بالینی

گروه داروسازی بالینی، دانشکده داروسازی

دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

 

m

دکتر علیرضا احمدی

استادیار اپیدمیولوژی

گروه بیهوشی، دانشکده پزشکی

دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

 

n

دکتر رویا صفری فرامانی

استادیار اپیدمیولوژی

گروه اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت

دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

 

o

دکتر غلامرضا عبدلی

استادیار اپیدمیولوژی

گروه اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت

دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

 

f

دکتر مهدی مرادی نظر

استادیار اپیدمیولوژی

گروه اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت

دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

 

p

دکتر فاطمه حیدرپور

استادیار اپیدمیولوژی

مرکز تحقیقات توسعه اجتماعی و ارتقاء سلامت

دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

phh

دکتر شهاب رضاییان

استادیار اپیدمیولوژی

گروه اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت

دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

 

r

دکتر امیر کیانی

دانشیار سم شناسی داروشناسی

گروه داروشناسی و سم شناسی، دانشکده داروسازی

دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

s