اعضای شورای عالی مرکز

دکتر محمود رضا مرادی

استاد جراحی کلیه و مجاری ادراری تناسلی کودکان

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

a

دکتر رضا خدارحمی

 استاد بیوشیمی

گروه فارماکوگنوزی و زیست فناوری دارویی، دانشکده داروسازی

مرکز تحقیقات بیولوژی پزشکی

پژوهشکده فناوری‌های سلامت

دکتر خدارحمی

دکتر بابک صیاد

استاد بیماری‌های عفونی

گروه بیماری‌های عفونی، دانشکده پزشکی

رئیس دانشکده پزشکی

دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

 

c

دکتر یحیی سلیمی

استادیار اپیدمیولوژی

گروه اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت

دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

 

q

دکترکامبیز ورمیرا

استادیار داروسازی هسته‌ای

مدیر توسعه فناوری دانشگاه

دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

 

d

دکتر غلامرضا بهرامی

استاد داروشناسی

گروه فیزیولوژی، دانشکده پزشکی

دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

e

دکتر لیلا حسین زاده

دانشیار سم شناسی داروشناسی

گروه داروشناسی و سم شناسی، دانشکده داروسازی

مدیر امور پژوهشی

دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

f

دکتر مهدی مجرب

دانشیار فارماکوگنوزی

گروه فارماکوگنوزی و زیست فناوری دارویی، دانشکده داروسازی

دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

 

g

دکتر بهزاد مهکی

دانشیار آمار زیستی

گروه آمار زیستی، دانشکده بهداشت

دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

 

h

دکتر منصور رضایی

استاد آمار زیستی

گروه آمار زیستی، دانشکده بهداشت

دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

 

i

دکتر افشین الماسی

استادیار آمار زیستی

گروه آمار زیستی، دانشکده بهداشت

دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

 

z

دکتر علیرضا خاتونی

دانشیار پرستاری

گروه داخلی جراحی، فن پرستاری وسلامت جامعه، دانشکده پرستاری و مامایی

دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

j

دکتر کیقباد قدیری

دانشیار بیماری‌های عفونی کودکان

گروه بیماری‌های کودکان، دانشکده پزشکی

دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

 

k

دکتر تورج احمدی جویباری

دانشیار بیماری‌های داخلی

گروه بیماری‌های داخلی، دانشکده پزشکی

دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

 

l

دکتر فرود شهبازی

استادیار داروسازی بالینی

گروه داروسازی بالینی، دانشکده داروسازی

دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

 

m

دکتر علیرضا احمدی

استادیار اپیدمیولوژی

گروه بیهوشی، دانشکده پزشکی

دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

 

n

دکتر رویا صفری فرامانی

استادیار اپیدمیولوژی

گروه اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت

دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

 

o

دکتر غلامرضا عبدلی

استادیار اپیدمیولوژی

گروه اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت

دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

 

f

دکتر مهدی مرادی نظر

استادیار اپیدمیولوژی

گروه اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت

دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

 

p

دکتر فاطمه حیدرپور

استادیار اپیدمیولوژی

مرکز تحقیقات توسعه اجتماعی و ارتقاء سلامت

دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

phh

دکتر شهاب رضاییان

استادیار اپیدمیولوژی

گروه اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت

دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

 

r

دکتر امیر کیانی

دانشیار سم شناسی داروشناسی

گروه داروشناسی و سم شناسی، دانشکده داروسازی

دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

s