ریاست مرکز

q

دکتر یحیی سلیمی

استادیار اپیدمیولوژی

گروه اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت

پست الکترونیکyahya.salimi@kums.ac.ir

تلفن: 38220291-083

مدیر اجرایی مدیر اداری

 

r

دکتر شهاب رضائیان

استادیار اپیدمیولوژی

گروه اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت

پست الکترونیکshahab.rezayan@gmail.com

 YAZDANI

دکتر یاسمن یزدانی

 پزشک عمومی

پست الکترونیکyyazdani@kums.ac.ir