ریاست مرکز

q

دکتر یحیی سلیمی

دانشیاراپیدمیولوژی

گروه اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت

پست الکترونیکyahya.salimi@kums.ac.ir

تلفن: 38220291-083

مدیر اجرایی  کارشناس نظارت های اخلاقی کارشناس اداری

 

r

دکتر شهاب رضائیان

دانشیار اپیدمیولوژی

گروه اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت

پست الکترونیک

shahab.rezayan@gmail.com

 

دکتر خادمی

دکتر ناهید خادمی

 پزشک عمومی

پست الکترونیک:

 : nahidkhademi2003@yahoo.com

 

نادر رجبی گیلان

 دانشجوی دکتری جامعه شناسی

پست الکترونیک:

rajabi_nader@yahoo.com