•   کمک در طراحی مطالعه و نوشتن پروتکل و ارزیابی امکان سنجی

  • کمک در کسب مجوز کمیته اخلاق

  • بازبینی مداوم ملاحظات اخلاقی در مطالعات

  • تهیه و بررسی بودجه و مدیریت مالی

  • تهیه نمونه، مدیریت داده، اطمینان از کیفیت و کنترل کیفیت مطالعه، تحلیل آماری، کمک به انتشار نتایج براساس استانداردهای گزارش دهی مرتبط