خدمات تخصصی آزمایشگاهی

 

   در توسعه صنایع داروسازی و تولید فرآورده های طبیعی و همچنین صنایع غذایی، انجام و ارزیابی ایمنی ترکیبات در محیط برون تن و درون تن اهمیت ویژه ای دارد. هدف اصلی از انجام این مطالعات غیر بالینی بر روی یک فراورده و یا ترکیب سینتتیک و یا طبیعی  بر روی حیوانات آزمایشگاهی، به دست آوردن اطلاعات در زمینه اثرات سمی و تعیین ارگان و یا ارگانهای هدف و همچنین  به دست آوردن  دوزهای ایمن جهت انجام مطالعات بالینی بر روی انسان می باشد. این گونه مطالعات در ابتدای راه و قبل از انجام کارآزمایی های بالینی صورت می گیرندو نقش به سزایی در طراحی مطالعات بالینی ایفا می کنند. این مرکز با داشتن کارشناسان مجرب و  تجهیزات پیشرفته در زمینه مطالعات سلولی و  همچنین لانه حیوانات مطابق با استانداردهای پذیرفته شده بین المللی  می تواند به محققین در زمینه انجام مطالعات  بررسی سمیت در محیط برون تن و درون تن کمک نماید.

 

      بررسی سمیت سلولی ترکیبات : در این مرکز سنجش سمیت سلولی و فعالیت ضدتوموری ترکیبات سنتتیک و طبیعی با روش‌ MTT assay بر روی سلولهای سرطانی و همچنین نرمال مورد بررسی قرار می گیرد. هدف از انجام این تست به دست آوردن پارامتر IC50  - غلظتی که موجب مهار رشد پنجاه درصد از سلولها می گردد، می باشد.

      بررسی سمیت حاد: عموما اولین تست سمیتی که بر روی یک ترکیب جدید انجام می شود بررسی سمیت حاد می باشد. هدف از انجام این تست به دست آوردن پارامتر LD50 و همچنین تعیین ارگان  هدف  و به دست آوردن اطلاعاتی جهت طراحی مطالعات بلند مدت بعدی می باشد. طول مدت مطالعه 14 روز می باشد و معمولا بر روی  هر دو جنس موش صحرایی و موش سوری انجام می گردد.

      بررسی سمیت تحت مزمن: در مطالعات بررسی سمیت تحت مزمن،  ماده مورد نظر به صورت روزانه به مدت 30 تا 90 روز به حیوانات آزمایشگاهی  تجویز می کردد.در طول مطالعه وزن حیوانات، میزان مصرف غذا و .. بررسی می گردد.  در پایان مطالعه حیوانات ذبح شده و پارامترهای بیوشیمیایی ،  هماتولوژی و همچنین هیستوپاتولوژی  ارگانهای اصلی مورد بررسی قرار می گیرند. مهمترین هدف از انجام مطالعات تحت مزمن  به دست آورن دوز NOAEL   می باشد. این مطالعات برروی  یک یا دو گونه حیوانی انجام می گیرد.

      بررسی تحریک پذیری پوستی( ( SKIN IRRITIATION( DRAIZ TEST) : در این آزمایش  توانایی یک ترکیب برای ایجاد تحریک پذیری پوستی مورد بررسی قرار میگیرد. گونه حیوانی مورد استفاده خرگوش می باشد. روش انجام به این صورت است که بعد ار مواجه پوست حیوان با ماده مورد نظر (به مدت 4 ساعت)  میزان اریتم،  اسکار و ادم در فواصل یک، بیست و چهار و هفتادو ساعت بعد مورد بررسی قرار می گیرد.

     تجهیزات آزمایشگاهی : هود لامینار کلاس II، انکوباتور CO2، میکروسکوپ اینورت، الایزا ریدر، دستگاه تصویر برداری سلولی ، تانک ازت مایع و کلیه لوازم یکبار مصرف کشت سلول

 ie

 

آزمایشگاه جامع مجازی