مرکز کارآزمایی بالینی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه به عنوان یک مرکز دانشگاهی با هدایت اعضای هیات علمی آشنا به مباحث علمی و عملی کارآزمایی بالینی در حیطه های مختلفی چون طراحی، اجرا، تحلیل و انتشار نتایج مطالعات و مراحل آزمایشگاهی ساخت و ارزیابی اولیه محصولات فعالیت دارد، هم چنین خدماتی مانند: آموزش محققان بالینی، همکاری با سازمان­های تحقیقاتی فعال در صنعت سلامت و جذب و تسهیل مطالعات بالینی با ماهیت مختلف را ارائه می دهد.