مرکز کارآزمایی بالینی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه یک سازمان خدماتی و تحقیقاتی بالینی دانشگاهی است که به عنوان بستری برای افزایش ظرفیت های پایه جهت نوآوری و کمک به تولید دانش ملی در حوزه سلامت، مدیریت و هماهنگی مطالعات بالینی مصوب در دانشگاه و سایر دانشگاهها و موسسات آموزش عالی است.

 

رسالت و ارزش های مرکز

رسالت: 

رسالت مرکز کارآزمایی بالینی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه تسهیل تحقیقات بالینی تحت سه اصل مهم: احترام به شخصیت انسان و حفظ شان و حریم انسانی، حفظ و ارتقاء اعتبار علمی در سطح ملی و منطقه و حفظ حقوق معنوی به منظور ترویج نوآوری و پیشرفت در زمینه مراقبت های سلامت می باشد.

ارزش ها:

  • اعتقاد و پایبندی  به ارزش های اخلاقی و کرامت والای انسانی

  • صیانت از حقوق انسانی در پژوهش بالینی و رعایت اصول اخلاق در پژوهش با رعایت اصل محرمانگی

  • پاسخگویی و مسئولیت پذیری در کلیه خدمات مرکز کارآزمایی بالینی

  • پایبندی به همکاری، بهره گیری از خرد جمعی و همدلی درون بخشی و برون بخشی برای تحقق اهداف

  • پایبندی به رعایت نظم، انظباط و قانون

  • تعامل ملی و بین المللی و ارتباط سازنده با مراکز مرتبط

  • رعایت حقوق مالکیت فکری، مدیریت تضاد منافع